Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ περί ΕΡΤ

«Εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Πυθία»…

Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, σχετικά με το κλείσιμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης παρουσιάζεται παρακάτω.

Δυο σημεία είναι αξιοπρόσεκτα:

α) η ανάκληση της εκτέλεσης της Υπουργικής Απόφασης, όσον αφορά στη διακοπή της μετάδοσης των εκπομπών, ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. και να ενεργοποιηθούν.

Άρα πρέπει από τις 18 Ιουνίου να λειτουργεί και να μεταδίδεται το πρόγραμμα και να ενεργοποιηθούν οι συχνότητες τις οποίες η ΕΡΤ χρησιμοποιούσε.

β) Είναι υποχρέωση του Υπ. Οικονομικών και Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ να αναλάβουν την ετέλεση της διαταγής του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Θα υπάρξει και μόνιμη διαταγή;
Πάντως οι δικηγόροι έχουν πέσει με τα μούτρα να ερμηνεύσουν την…

Προσωρινή ΔΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.2721/1999 (Α 112) και

Έχοντας υπόψη

α) Την υπ’αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία-τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΡΤ-Α.Ε.) (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ.2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.

β) Την από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Ειχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγάνη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ. γ) Τις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αρ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδσοη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).
2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται απο την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αθήνα 17 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας
Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πηγή: http://neotera-grek.blogspot.gr/2013/06/blog-post_2829.html

Advertisements