«ΚΕΝΤΡΑ-ΛΟΓΟΣ» για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό

Η οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και την παιδεία του εξωτερικού. Μέχρι τώρα και στα ψιλά γράμματα πέρασε η είδηση ότι το γραφείο συντονιστή εκπαίδευσης στο Μοντρεάλ έκλεισε. Όλες οι δικαιοδοσίες του γραφείου μεταφέρθηκαν στο Τορόντο. Το γραφείο συντονιστή εκπαίδευσης του Τορόντο αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των ελληνόφωνων σχολείων του Καναδά.

Το υπουργείο Παιδείας προωθεί ένα νομοσχέδιο για την «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό…«. Στο νομοσχέδιο διακρίνει κανείς την απουσία του όρου «ορθοδοξία». Κατατάσσεται το θρήσκευμα στα πλαίσια του πολιτισμού, στο εύρος και βάθος που αυτό παίζει ρόλο στον ελληνικό πολιτισμό, όπως ένα μοντέρνο ευρωπαϊκό κράτος θα πρέπει να κάνει για τον λαό του. Το νομοσχέδιο αποβλέπει να προωθήσει «α) τη διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου, β) την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ελλήνων μαθητών στο εξωτερικό με τη διατήρηση των στοιχείων της ελληνικής τους ταυτότητας και την ταυτόχρονη ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της ειρηνικής συμβίωσης και της συνεργασίας ατόμων και ομάδων διαφορετικής προέλευσης, γ) την ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, των παραδόσεων, της ιστορίας, της γνώσης και της εμπειρίας της ελληνικής διασποράς και την αξιοποίησή τους, ιδιαίτερα μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, δ) την αμοιβαία ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ όλων των κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς με βάση την ελληνική ιστορία, γλώσσα και πολιτισμό, ε) την οικοδόμηση, παγκόσμιων δικτύων ελληνικής παιδείας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη γλωσσική, εκπαιδευτική και πολιτισμική ανταλλαγή και δράση, στ) την αναβάθμιση των μονάδων, που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ισότιμη ένταξη των μαθητών τους στη χώρα υποδοχής, ζ) την υποστήριξη των μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που: αα) εντάσσονται ή συνδέονται θεσμικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και ββ) αποτελούν πρότυπα αριστείας και ποιοτικής εκπαίδευσης.»

Σύμφωνα με το νόμο «η ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται από τις αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές μονάδες«.  Τα σχολεία της Συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο Μοντρεάλ κατατάσσονται στην κατηγορία των εκπαιδευτικών μονάδων που δεν χορηγούν τίτλο σπουδών, που αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικό σύστημα.

Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό μπορεί να είναι «οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές ξένων χωρών, ελληνικές κοινότητες της διασποράς, μορφωτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα».

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άρθεα του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία των «κέντρων-Λόγος». Είναι μια μορφή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης που είχε στο παρελθόν συζητηθεί στους παροικιακούς εκπαιδευτικούς κύκλους. Τέτοια κέντρα έχουν και άλλες χώρες, όπως το ινστιτούτο Γκαίτε της Γερμανίας. Η Συμπληρωατική Εκπαίδευση της ΕΚΜΜ έχει μια μοαναδική ευκαιρία να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, να αναζητήσει τη συνδρομή του προξενείου, του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης και να προετοιμάσει τις μονάδες της για να τεθούν κάτω από το Υπουργείο ως «Κέντρα-ΛΟΓΟΣ».

Το υπουργείο Παιδείας αφήνει ένα παράθυρο στο νόμο για οικονομική επιχορήγηση αλλά και με τη συνεργασία και γνωμοδότηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) θα είναι δυνατή η χρήση εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτάται από τα διάφορα «κέντρα-λόγος».

Η ενίσχυση του υπουργείου γίνεται με:
α) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα με απόσπαση ως εκπαιδευτικών στις άλλες χώρες, β) την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, γ) τη συγγραφή σχολικών βιβλίων, καθώς και τη διάθεση και αποστολή σχολικών βιβλίων και μέσων διδασκαλίας, δ) τη μόρφωση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς
και ομογενών και άλλων εκπαιδευτικών,
ε) τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
στ) τη σύνταξη προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των άλλων χωρών από μεικτές επιτροπές και με συνεργασία ειδικών επιστημόνων του εσωτερικού και εξωτερικού,
ζ) τη χορήγηση χρηματικών βραβείων και επαίνων σε μαθητές και φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και σε ομογενείς και αλλογενείς, που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, η) τη βράβευση των εκπαιδευτικών που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου στο εξωτερικό, θ) την οργάνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και λειτουργία ενιαίας Ψηφιακής Πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού με στόχο να αναπτυχθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης για: αα)
την κάλυψη των αναγκών γλωσσομάθειας των μαθητών σε όλο το φάσμα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες που δημιουργούνται σε σχέση με τη χρήση και την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, ββ) τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης από μαθητές, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη, γγ) την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών από απόσταση. Αντικείμενο της Ψηφιακής Πλατφόρμας
είναι οι διαρκείς ανταλλαγές στοιχείων για ζητήματα εκπαίδευσης όπως εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικών εργαλείων διδακτικού σχεδιασμού, οπτικού και ακουστικού υλικού αναρτημένου στο διαδίκτυο και εν γένει κάθε στοιχείου που υποβοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος.

Επιτέλους διαμορφώνεται, μετά το ΚΕΓ που με την άριστη οργάνωσή του και την επιστημονική δόμηση του προγράμματός του, χάραξε και προώθησε το «Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας», η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου, στην οποία καταχωρούνται όλα τα δεδομένα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων.


Advertisements