Ληστρική κατάληψη δημόσιας γης από τη Μητρόπολη Γλυφάδας

15 Σεπτεμβρίου 2011-Ενημέρωση

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Μητροπολίτη Γλυφάδας προς τον Πρωθυπουργό, γιατί ο Υπ. Περιβάλλοντος αποφεύγει να τον συναντήσει:

Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
«Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε».

Εν τη πόλει της Γλυφάδας και εις το κέντρον του πολεοδομικού ιστού, λειτουργεί από δεκαετιών, το Κοιμητήριον του Δήμου, διαθέτων μόλις περί τας οκτακοσίους (800) θέσεις ταφής. Ευρισκόμενον εις το κέντρον της πόλεως, γειτνιάζει μετά Παιδικής Χαράς και Σχολικού Συγκροτήματος, καθότι παλαιότερον γύρωθεν τούτου, υπήρχον μόνον αγροτεμάχια και ανοικοδόμητα οικόπεδα. Κατά τα τελευταία έτη, υπό το βάρος του ηυξημένου αριθμού των πολιτών του Δήμου (εξυπηρετεί πλέον περίπου εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας πολίτας, κατοικούντας εν τω πολυπληθεί τούτω Δήμω), εν αυτώ ενταφιάζονται πολλαπλάσιοι του συνήθους κεκοιμημένοι, με τα συναφή γνωστά και απαράδεκτα αποτελέσματα. Όθεν υφίσταται θέμα κορεσμού χρήσεως των χώρων αυτού, με αποτέλεσμα την γενικωτέραν αναστάτωσιν πάντων των Δημοτών, των φορέων, αλλά και των εγγύς προς τούτο ευρισκομένων κατοίκων.

Ἀπό του έτους 2002, ότε ανελάβομεν την διαποίμανσιν της νεοπαγούς τότε Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, προέβημεν εις εγγράφους οχλήσεις προς τους κρατούντας, επισημαίνοντες το θλιβερόν και δισεπίλυτον του θέματος, καθότι ως Επίσκοπος έχομεν παρευρεθή εις πολλούς ενταφιασμούς νέων ανθρώπων, εν αναμονή τεθειμένων εις τους ψυκτικούς θαλάμους επί ημέρας, πολύ τραγικώτερον δε, είμεθα συχνώς μάρτυρες εις τας συγκλονιστικάς εκδηλώσεις και αντιδράσεις των οικείων αυτών, ότε επιχειρείται η ατελέσφορος εκταφή των σορών των ηγαπημένων των. Η απάντησις εις τους προβληματισμούς ημών, ουδεμία. Αι εκκλήσεις και παρακλήσεις ημών, απευθύνθησαν “εις ώτα μη ακουόντων” !

Και όταν το πρόβλημα του κορεσμένου Κοιμητηρίου, έφθασεν εις το απροχώρητον και επεχειρήσαμεν κατ ἐπανάληψιν ως Ποιμενάρχης της Τοπικής Εκκλησίας, να επικοινωνήσωμεν μετά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, η αντιμετώπισις -θαυμάσατε τον τρόπον παρακαλούμεν- υπήρξεν η ακόλουθος: Εξάκις τηλεφωνικώς επεδιώξαμεν συνάντησιν και συζήτησιν μετά του κ. Υπουργού, δια το φλέγον θέμα και εξ (6) φοράς, ισάριθμα διαφορετικά πρόσωπα, ονομαζόμενα “Γραμματείς του Υπουργού” απέτρεψαν και ηρνήθησαν οιανδήποτε επικοινωνίαν, προβάλλοντες ως δικαιολογίαν, το βεβαρημένον πρόγραμμα του κ. Υπουργού δια το προσεχές δεκαπενθήμερον, αλλά και την, μετά ταύτα, αβέβαιον εκπλήρωσιν του ημετέρου αιτήματος.

Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Λυπούμενοι βαθύτατα, δια την αχαρακτήριστον και ανεπίτρεπτον συμπεριφοράν υπό του κ. Παπακωνσταντίνου, εκφράζομεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα την ενδόμυχον πικρίαν και την έντονον διαμαρτυρίαν ημών, διότι δεν εδόθη εις Μητροπολίτην της Εκκλησίας της Ελλάδος η δυνατότης, ούτε μιας τηλεφωνικής, ολιγολέπτου, συνομιλίας. Διερωτώμεθα, εις το πιθανώτατα βεβαρημένον πρόγραμμα του κ. Υπουργού, δεν υπάρχει χρόνος δεκαπέντε λεπτών (15 ), προκειμένου να καταθέσωμεν τας θέσεις του Χριστεπωνύμου λαού και να ακούσωμεν τας προτάσεις της Ελληνικής Πολιτείας; Δι’ εν φλέγον θέμα, το οποίον μάλιστα, κατά το τελευταίον δεκαπενθήμερον απασχολεί ιδιαιτέρως, όχι μόνον τους Δημότας της πόλεως Γλυφάδας, αλλά ολόκληρον τον Ελληνικόν λαόν, δεδομένης της ευρυτάτης μέσω των Μ.Μ.Ε. μεταδόσεως του θέματος !

Επιπροσθέτως διεπιστώσαμεν, ότι η πρωτοφανής αύτη αντιμετώπισις εις τα εννέα έτη της Ποιμαντικής ημών διακονίας, εξεδηλώθη προς ημάς, τη εντολή του κ. Υπουργού, μέσω των εξ (6) Ιδιαιτέρων αυτού. Αλήθεια, εις περίοδον οικονομικής κρίσεως, εξ Γραμματείς εις εν Υπουργικόν Γραφείον, πως ερμηνεύεται;

Με ποίον δικαίωμα ο κ. Παπακωνσταντίνου και έκαστος Υπουργός, εκλεγμένος από τον λαόν, αρνείται συνάντησιν μετά τινος Επισκόπου και συγκεκριμένως μετά του υπογράφοντος, όστις ποιμαίνει μίαν περιοχήν, η οποία αριθμεί πλέον των 300.000 κατοίκων; Ποῖος είναι ο ρόλος εκάστου Υπουργού η Βουλευτού, όταν κλείνη ερμητικώς τας θύρας του Γραφείου του, εις τους πολίτας, τους κληρικούς, τους Επισκόπους;

Πως δύναται να χαρακτηρισθή η ολη στάσις του κ. Υπουργού εις έκκλησιν του Μητροπολίτου, δια να τον πληροφορήσωμεν περί ενός θέματος πρωτεύοντος, φλέγοντος και λίαν σημαντικού δια τον λαόν; Δεν είναι υποχρεωμένος να ακούση την φωνήν και την αγωνίαν του λαού, δια του Επισκόπου του; Τον εξέλεξε ο λαός, δια να διακονήση τον λαόν. Δεν δυνάμεθα να κατανοήσωμεν την εκ συστήματος αδιαφορίαν και περιφρόνησιν του κ. Υπουργού προς τον λαόν.

Ευελπιστούντες εις την αίσιον εξέλιξιν του όλου θέματος επ ἀγαθῷ της τοπικής κοινωνίας, ευχόμεθα δύναμιν παρά Υψίστου και πλούσιον φωτισμόν υπό του Αγίου Πνεύματος.

Μετά της εν Κυρίω αγάπης και πολλών ευχών,

Ελάχιστος εν Επισκόποις.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τα σχόλιά μας:

Όπως προκύπτει και από το άρθρο της 18ης Αυγούστου, ο Μητροπολίτης θεώρησε ότι με τον δήμαρχο μπορούν να αντικαταστήσουν τον υπουργό και να αποφασίσουν μόνοι τους για το περιβάλλον. Τώρα θυμήθηκε τον υπουργό, το τηλέφωνό του.

Ενώ η επιστολή έχει θέμα να υποχρεώσει τον κ. Παπακωνσταντίνου να δεχτεί τον Μητροπολίτη (γιατί άραγε;) για το θέμα του κοιμητηρίου, ρίχνει και την μπηχτή του «6 ιδιατέρες σε περίοδο οικονομικής κρίσης!!!!»

«Δεν είναι υποχρεωμένος», λέει ο μητροπολίτης, ο διορισμένος εφόρου ζωής, «να ακούση την φωνήν και την αγωνίαν του λαού, δια του Επισκόπου του;» Μήπως είναι υποχρεωμένος καλλίτερα να ακούσει τους πολίτες κατευθείαν, λέμε εμείς. Αλλά δυστυχώς όταν οι πολιτικοί προεκλογικά συνεστιάζονται και φωτογραφίζονται για τους ψήφους δίκαια και οι μητροπολίτες να απαιτούνμε ο ζόρι την παραβίαση των όρων «συνεργασίας και υποστήριξης».

«Ποῖος είναι ο ρόλος εκάστου Υπουργού η Βουλευτού, όταν κλείνη ερμητικώς τας θύρας του Γραφείου του, εις τους πολίτας, τους κληρικούς, τους Επισκόπους;» Είδατε με τι μαστοριά το ρίχνει ο Παύλος; Δεν θεωρεί τον εαυτόν του πολίτη, ούτε κληρικό αλλά Επίσκοπο. Σύμφωνα με την κοινωνική κατά Παύλον κλίμακα, υπάρχουν οι πολίτες, οι κληρικοί και η δική του κατηγορία. Ξέρει βέβαια γιατί τα λέει αυτά, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι έτσι λειτουργεί η εκκλησία του Παύλου. Κάποιος πρέπει να του πει ότι ο λαός για πολλές χιλιάδες χρόνια δεν είχε επίσκοπο και μπορεί αν ζήσει και χωρίς αυτόν, αλλά τον λυπάται να μη χάσει τη δουλειά του και τον κρατάει. Όπως εξάλλου κρατάει και ο βρετανικός λαός τη βασίλισσα. Αλλά αυτή η κακομοίρα δεν μπερδεύεται στα πόδια της κυβέρνησης. Γιατί η ιστορία των βασιλικών οικογενειών τη διδάσκει να σέβεται τη βουλή.

18 Αυγούστου 2011

Προκατασκευασμένη εκκλησία έστησε ο αθεόφοβος , για να σφετεριστεί, ως συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα, τη δημόσια γη. Ο ευαίσθητος αυτός βάρβαρος ήταν ο μητροπολίτης Γλυφάδας σε αγαστή συνεργασία με τον δήμαρχο Γλυφάδας.

Ο Μητροπολίτης Γληφάδας κ. Παύλος Τσαούσογλου εξ Ερμουπόλεως Σύρου.

Το θέμα άπτεται της σχέσης εκκλησίας-κράτους. Μάλλον καταδεικνύει ότι όταν η εκκλησία θέλει, οι δημόσιοι λειτουργοί, και ιδιαίτερα οι εκλεγόμενοι από τον λαό, επιδιώκουν να τα έχουν «καλά» με την εκκλησία ώστε το «ποίμνιο» να υπακούει τους μεγαλοσχήμονες αθεόφοβους και να ψηφίζει κατά «συνείδηση». Φαίνεται ότι η επίσημη πολιτική είναι: φτιάχνετε προκατασκευασμένες εκκλησίες για να τις στήνουμε στα γρήγορα, και μετά αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, «απλώστε-σκουπίστε-τελείωσε». Η φωτό από την Ελευθεροτυπία της 18ης Αυγούστου. Ο υπουργός κ. Γ. Παπακωνσταντίνου δεν έχει ακόμη πάρει επίσημη θέση, αλλά ο «Ελληνοκαναδικός Δεσμός» δημοσιεύει αυτούσια την έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, με τα σχόλιά του ΕΔ σε πλάγια γραφή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας: 115 23

Πληροφορίες: Μ. Τοπουζίδου, Μ. Γλύτσης

Αρ. Τηλεφώνου: :210 8701924, 8701871,

Αρ. Τηλεομοιοτ.: 210 8701868

Χρόνος Διατήρησης:

Βαθμός Ασφάλειας: :Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 17 -08-2011

Αριθ. Πρωτ.: Οικ. 2794

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό
(Πρώτο σημείο υπόκλησης, ο βαθμός προτεραιότητας «ΚΟΙΝΟ». Δηλαδή πρώτα θα δούμε τα επείγοντα και μετά τα κοινά. Αλλοίμονο, η εκκλησία ΜΑΣ είναι, δεν θα φύγει στο εξωτερικό… να προλάβει να θάψει ακόμη μερικούς να γίνει το ζήτημα πιο δύσκολο)

ΠΡΟΣ: Δήμο Γλυφάδας Άλσους 15, 166 75 Γλυφάδα fax 210 8942987
(όπως παρατηρείτε εδώ έχουμε fax, ήταν βιαστικό κάπως και δεν είχαν χρόνο να γράψουν «Αρ. Τηλεομοιοτ.:»)

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα :
Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για την κατασκευή δημοτικού κοιμητηρίου άνωθεν της θέσης ¨Πατητήρι¨ του Δήμου Γλυφάδας στον Υμηττό – ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Σχετ.:

1. Ο Ν. 1650 /1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».

2. Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).

4. Το ΠΔ 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α) που αφορά τη διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της ΕΥΕΠ.

5. Η ΚΥΑ με Α.Π. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ1022/Β/05-08-2002), που αναφέρεται στην κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα.

6. Η ΚΥΑ με Α.Π. ΗΠ. 11014/703/Φ104/(ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.

7. Η ΚΥΑ Α5/1210 της 19-4-1978 (ΦΕΚ424/Β) «Περί όρων ίδρυσης Κοιμητηρίων»

8. Το Π.Δ. 1128/80 (ΦΕΚ 284/Α) «Περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυσιν «κοιμητηρίων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α) καθώς και με την ΚΥΑ 26882/5769/30-9-1998 (ΦΕΚ 838/Δ).

9. Το Π.Δ. «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων» (ΦΕΚ 187/Δ/2011).

10. Ο ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α)

11. Η από 13.08.2011 Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την απόπειρα παράνομης δημιουργίας νεκροταφείου στη Ζώνη Α του Υμητού

12. Το έγγραφο με αριθ. 4447/16-8-2011 του Δασαρχείου Πεντέλης «Υποβολή Πρωτοκόλλου Μυνήσεως» με συνημμένη έκθεση αυτοψίας

13. Η από 16-8-2011 Έκθεση Αυτοψίας της ΕΥΕΠ / ΤΝΕ/ ΥΠΕΚΑ στο κατασκευασθέν δημοτικό κοιμητήριο Γλυφάδας στον Υμηττό.
(Δέκα περίπου νόμους παρέβη η εκκλησία, αυτή που κατά τα άλλα διακηρύττει υπακοή «εις το κράτος». Γίνεται όμως η πρώτη διδάξασα στο πλιάτσικο. Δεδομένης της σχέσης κράτους Ελλάδας και Εκκλησίας, βέβαια, δεν θα πρέπει να απορεί κανείς, γιατί ο Μητροπολίτης δεν είχε «πλήρη γνώση των νόμων», απλά το έκανε για τους «πιστούς»).

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011, σύμφωνα με Ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ (11 σχετικό) «ο Δήμαρχος Γλυφάδας με τη συμβολή του Μητροπολίτη Γλυφάδας, ενεργώντας αυθαίρετα, κατέλαβε χώρο εντός αναδασωτέας περιοχής στην Α’ Ζώνη του Υμηττού, περιοχή που φέρεται να εμπίπτει σε απαγορευτικές διατάξεις (αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς, προστατευόμενη με Προεδρικό Διάταγμα περιοχή, όπου απαγορεύεται κάθε χρήση για λόγους προστασίας του ορεινού όγκου), προκειμένου να εγκατασταθεί νεκροταφείο και με μη νόμιμες πρακτικές να δημιουργηθεί «τετελεσμένο».
(Πολύ αυστηρή εισαγωγή που υποσχεται πολλά)

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, δια της αρμόδιας Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζήτησε άμεσα να σταματήσει κάθε ενέργεια αυθαίρετης εγκατάστασης νεκροταφείου από το Δήμο Γλυφάδας και να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του ζητήματος». Στο πλαίσιο αυτό κινητοποιήθηκε η ΕΥΕΠ και στις 16-8-2011, το πρωί, κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Τομέα Ν. Ελλάδας και της Γενικής Επιθεώρησης πραγματοποίησε αυτοψία με σκοπό τη διενέργεια περιβαλλοντικής επιθεώρησης στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας, όπου έγινε το συμβάν και συγκεκριμένα στο υπό δημιουργία δημοτικό κοιμητήριο, στον ορεινό όγκο του Υμηττού και συγκεκριμένα πάνω από τη θέση «Πατητήρι» στην προέκταση της οδού Κων/νου Αθανάτου. Ειδικότερα οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενήργησαν μερικό έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των Περιβαλλοντικών Όρων. Κατά την επιτόπια αυτοψία ελήφθησαν αρχικά γεωγραφικά στίγματα για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης του υπό δημιουργία κοιμητηρίου, καθώς και σχετικές φωτογραφίες, ενώ καταγράφηκαν οι κατασκευές και λοιπά στοιχεία που εντοπίστηκαν εντός της έκτασης αυτής. Στη συνέχεια οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μετέβηκαν στο Δημαρχείο Γλυφάδας όπου συμπληρώθηκε η (13) σχετική έκθεση αυτοψίας, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Γεωργίου Κόκκορη, την οποία συνυπέγραψε, ενώ αντίγραφό της του χορηγήθηκε. Σύμφωνα με την (13) σχετική έκθεση αυτοψίας και την επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφηκαν προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιγραφή Έργου: Το έργο περιλαμβάνει πρόχειρη περίφραξη από συρματόπλεγμα που περικλείει ένα τμήμα της έκτασης όπου επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί το εν λόγω κοιμητήριο, καθώς και μια μεταλλική πόρτα, που υποδηλώνει την είσοδο στο χώρο. Επίσης διαπιστώθηκε ότι έχει τοποθετηθεί ένας προκατασκευασμένος μικρός ναός, ο οποίος ακουμπάει επάνω στο έδαφος, χωρίς να έχει γίνει πλήρης διαμόρφωση του αύλειου αυτού χώρου, καθώς και η ύπαρξη της κατασκευής οκτώ (8) μαρμάρινων τάφων. (Φωτ. 1,2,3). Κατά την αυτοψία στην υπόψη περιοχή ελήφθησαν γεωγραφικές συντεταγμένες, με χρήση φορητής συσκευής GPS σε χαρτογραφικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 στα σημεία όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρόχειρης περίφραξης και ειδικότερα:
Στην είσοδο του κοιμητηρίου: Χ =481049, Υ= 4193691
Στο βόρειο άκρο της περίφραξης: Χ =481050, Υ= 4193760.
Κατά δήλωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κου Γ. Κόκκορη, όλα τα έργα κατασκευάστηκαν στις 12-8-2011, χρησιμοποιώντας τα μέσα του Δήμου Γλυφάδας, σε έκταση 40 περίπου στρεμμάτων που αποτελεί «χαράδρα» η οποία έχει υποστεί επιχωματώσεις σε παλαιότερο χρόνο. Επίσης κατά δήλωση του ιδίου, την ίδια μέρα τελέστηκαν και 8 κηδείες.
(Αυτά είναι τα αποτελέσματα των εξουσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης που ερωτροπεί με τη δύναμη της εκκλησίας)
Εκτός από τα παραπάνω, μέσα στην συρμάτινη περίφραξη διαπιστώθηκε και η ύπαρξη μίας κεραμοσκεπούς ισόγειας οικίας (Φωτ. 4), για την οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατεδάφισης από το δασαρχείο Πεντέλης, καθώς και ερείπια από μαντρί.

Ο προκατασκευασμένος ναϊσκος, ποιός τον έφτιαξε και πότε τον παρήγγειλε ο μητροπολίτης; Πόσο κόστισε;

Η είσοδος του κοιμητηρίου με σαφέστατη ένδειξη προς σεβασμό και υποχώρηση των διαμαρτυρομένων.

Ένας από τους τάφους κοντά στα συματοπλέγματα για να εξασφαλίσει και τα αρεστά σύνορα. Το έγκλημα σε όλες τις λεπτομέρειες.

Στο βάθος αριστερά διακρίνεται το αυθαίρετο το οποίο συμπεριέλαβε στο κοιμητήριο το δίδυμο της Γλυφάδας.

Ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής:
Σύμφωνα με την αυτοψία, τις γεωγραφικές συντεταγμένες που ελήφθησαν και τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Η έκταση εντός της οποίας έγινε το έργο, εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην ζώνη Α «απολύτου προστασίας της φύσης και των μνημείων» του Π.Δ. «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων» (ΦΕΚ 187/Δ/2011). (προφανώς ο παναγιώτατος δεν γνώριζε αυτό το ΦΕΚ τι σήμαινε. Εξάλλου είναι πάντα αφιερωμένος στη λατρεία του θεού, την αγάπη προς τον πλησίον, και την ανακούφιση των άστεγων, και δεν είχε το χρόνο).

2. Η περιοχή εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – ν. 3937/2011, SPA-Οδηγία 79/409/ΕΟΚ όπως ισχύει) με τίτλο « Όρος Υμηττός» και κωδικό GR3000015 και ως εκ τούτου έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000. (από το 2000 μέχρι το 2011, αφενός τα πράγματα λησμονούνται, αφετέρου πολλά αλλάζουν, χέρια, τσέπες, κλπ. Εξάλλου μια και τα τρώμε μαζί, ήταν λογικό ο Μητροπολίτης να ήθελε να δοκιμάσει ότι και ο υπουργός για το οίκημα της μαμάς του διακηρύσσει ότι δικαιούται).

3. Η περιοχή εμπίπτει στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ – ν. 3937/2011, Special Area of Conservation – Οδηγία 92/43/ΕΚ) με τίτλο « Υμηττός – Αισθητικό Δάσος Καισαριανής-Λίμνη Βουλιαγμένης» και κωδικό GR 3000006.(και θα μείνουν οι άνθρωποι άταφοι!)

4. Η έκταση εμβαδού 5.800 τμ είναι Δημόσια και σύμφωνα με το (11) σχετικό, έχει κηρυχθεί Αναδασωτέα λόγω εκχέρσωσης και ευρίσκεται εντός του περιγράμματος της ζώνης κήρυξης της με αρ. 5304/07-09-2009 απόφασης αναδάσωσης.

5. Ο χώρος του υπό δημιουργία κοιμητηρίου φαίνεται ότι έχει δημιουργηθεί από επιχωμάτωση κοίτης ρέματος, όπως προκύπτει αφενός από το ανάγλυφο του εδάφους, αφετέρου από τα σχετικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 που συνοδεύουν το από 16-6-2011 Π.Δ. (ΦΕΚ 187/Δ) «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων». Γ.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Για την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω δημοτικού κοιμητηρίου ο Δήμος δεν διέθετε καμία από τις προαπαιτούμενες μελέτες, άδειες ή εγκρίσεις και συγκεκριμένα δεν είχαν εκδοθεί:
􀂃 σχετική απόφαση δημοτικού συμβουλίου
􀂃 σύμφωνη γνώμη αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού,
􀂃 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης Δασών
􀂃 υδρογεωτεχνική μελέτη,
􀂃 μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας
􀂃 ειδική τεχνική μελέτη
􀂃 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το κοιμητήριο και τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
􀂃 έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου
􀂃 οικοδομική άδεια από τη Ναοδομία
􀂃 άδεια λειτουργίας κοιμητηρίου
􀂃 εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίου.
(Τι περίμενε το κράτος να ελέγξει τον εαυτό του. Αυτές οι άδειες είναι για τους άλλους, τους ανήκοντες στο ποίμνιο της εκκλησίας, που εξασφαλίζουν τη δύναμη της εκκλησίας και κατεβαίνουν ομαδικά για το πως θα δηλώνονται χριστιανοί-ορθόδοξοι ομιλούντες ελληνικά)

Δ . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Εκ των ανωτέρω διαπιστώσεων προκύπτει σαφώς ότι το εν λόγω έργο έγινε σε περιοχή όπου απαγορεύεται ρητά η χωροθέτηση κοιμητηρίων και κατά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής, δασικής, υγειονομικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και κατά παράβαση του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και κάθε δεοντολογίας.
(όλα αυτά είναι πάρα πολλά παιδιά. Δεν μπορεί η θεάρεστη κοινότητα του Μητροπολίτη να έκανε όλες αυτές τις παραβάσεις. Μόνον αν ο διάβολος είχε μπει μέσα στον μητροπολίτη, οπότε δηλώνει την ανάγκη εξορκισμού).
Ως εκ τούτου και βάσει της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/ 2001 ο Δήμος Γλυφάδας– καλείται σε απολογία (έγγραφη) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, για όλες τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις που αφορούν στη ΜΗ τήρηση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Κατά την απολογία του ο Δήμος καλείται επιπρόσθετα να προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία, εφόσον κάποια εξ΄ αυτών διαθέτει και να παρέχει τις σχετικές διευκρινήσεις επί όλων των προαναφερομένων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο Δήμος και δεν αποστείλει τα απαιτούμενα στοιχεία, θα θεωρηθεί ότι δεν υφίστανται αποδεικτικά ή άλλα στοιχεία και ότι ο Δήμος Γλυφάδας ενήργησε κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η ΕΥΕΠ θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και σε εισήγηση επιβολής προστίμου, ενώ παράλληλα θα παραπέμψει το σχετικό φάκελο στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να πράξει τα δέοντα σε θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και στον οικείο Εισαγγελέα για έλεγχο τυχόν ποινικών αδικημάτων.
(να λοιπόν, αρχίζει η πρώτη μεταβίβαση από το ένα γραφείο στο άλλο… καλό ταξίδι)

Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα Έκθεση Ελέγχου, παρακαλείται να μας ενημερώσει πληρέστερα, το ταχύτερο δυνατό, σχετικά με τα ζητήματα οριοθέτησης του ρέματος στην εν λόγω περιοχή και εάν είναι σε γνώση της, τυχόν εργασίες επιχωμάτωσης της κοίτης αυτού, δεδομένου ότι φαίνεται ότι το έργο έχει πραγματοποιηθεί επάνω σε επιχωματωμένη κοίτη ρέματος.
Οι Επιθεωρητές                                                                                                    Η Τομεάρχης

Μ. Τοπουζίδου  Μ. Γλύτσης                                                                                   Γ.Κοτίνη  

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΚΑ
α. Γραφείο Υπουργού, Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
β. Γενική Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κα. Μαρία Καλτσά Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
γ. Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Αμοργιανιώτη, Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
δ. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα (κοινοποίηση με e-mail: karavasilim@eka.ypeka.gr)

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κ. Εισαγγελέα ποινικής δίωξης fax 210 8837631, τηλ. 8823612

3. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κ. Γενικό Γραμματέα Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα. fax 210 6709700, τηλ. 213 2035602

5. Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Ελ. Βενιζέλου 273, 176 74 Καλλιθέα

6. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας
α. Γραφείο Προέδρου
β. Γραφείο Προϊσταμένης Πανόρμου 2, 115 23 Αθήνα fax 210 6464365

7. Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας Βασιλέως Παύλου 2, 166 73 Γλυφάδα fax 210 9657210

Β. Εσωτερική Διανομή:
1. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
2. Αρχείο Τμήματος Γ (Φ.Γ.2)
3. Τοπουζίδου Μαγδαληνή
4. Γλύτσης Εμμανουήλ

———————————————————

Σύμφωνα με την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

«Ευθύνες και στην Εκκλησία επιρρίπτουν μέλη της Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Υμηττού, η οποία ζητεί την παραδειγματική τιμωρία του δημάρχου. «Η εκκλησία εκμεταλλευόμενη το ότι δεν λειτουργεί κάτω από τις κρατικές νομοθεσίες, λύνει και δένει. Γιατί να μη διωχθεί και ο μητροπολίτης μαζί με το δήμαρχο;», διερωτήθηκε ο Πάνος Τότσικας, εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας.»

«Πόρισμα για την υπόθεση έβγαλε και το αρμόδιο δασαρχείο, το οποίο κατέθεσε μήνυση εις βάρος του δημάρχου Γλυφάδας, Κων. Κοκκόρη, ενώ ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Αττικής κ. Λιακόπουλος θα κινηθεί εναντίον των διοικητικών ατασθαλιών του δημάρχου.

Από τη μεριά του, ο Κων. Κόκορης επιμένει ότι κλήθηκε να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και 30 χρόνια και είχε λάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις. «Δεν θέλουμε εντάσεις, αλλά να επιλυθεί το θέμα, γιατί ο ανθρώπινος πόνος είναι μεγάλος», είπε, απευθυνόμενος προς την πολιτεία. Μιλώντας στο πρακτορείο ΑΠΕ-ΜΠΕ παραδέχτηκε πως γνώριζε πως δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας θα προχωρήσει αμέσως στη χωροθέτηση περιοχών για χρήση νεκροταφείων για ομάδες δήμων της Αθήνας. Τόνισε, όμως, ότι ο δήμος Γλυφάδας υπέβαλε, μεταξύ άλλων, αίτημα για ανεύρεση τέτοιου χώρου μόλις μία ημέρα πριν την επιχείρηση κατάληψης της αναδασωτέας έκτασης.»

««Θα προχωρήσουμε στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Η εκταφή χρειάζεται απόφαση εισαγγελέα και απαιτείται χρονοβόρα διαδικασία. Κάνουμε έκκληση στην ηγεσία της εκκλησίας να συνεργαστεί, γιατί ο μητροπολίτης Γλυφάδας έχει κρατήσει απαράδεκτη στάση», δήλωσε η ειδική γραμματέας του υπουργείου, υποστηρίζοντας ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία αυθαιρεσία και καμία καταπάτηση έκτασης.»

Όπως θα διάβασε ο αναγνώστης, δήμαρχος και αντιδήμαρχος έχουν το ίδιο επώνυμο. Ενώ «ο μητροπολίτης Γλυφάδας έχει κρατήσει απαράδεκτη στάση» δηλώνει το υπουργείο.

Οι γνώμες μερικών πολιτών:

Πανταζής Κούρτης: Oι δύο αυθαιρετούντες Δήμαρχος και Μητροπολίτης πρέπει να υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις του Νόμου. Αντί να κοιτάξει ο Δήμαρχος τα ρέματα με τα ανάλογα αντιπλυμμυρικά έργα που άμεσα έχει ανάγκη αυτή η δύστυχη περιοχή, εκβιιάζει και προκαλεί, έχοντας σύμμαχο τον Μητροπολίτη. Δεν δίστασαν να ασελγήσουν εις βάρος των νεκρών. Οι σοροί των ήδη ταφέντων θα βρεθούν στην πλατεία Γλυφάδας με τα πρώτα πρωτοβρόχια. Αίσχος κύριοι.
Ανώνυμος:… ενώ το αυθαιρετάκι της μαμάκας του μαμάκια υπουργάκου?
μ’αρέσεις ρε «προλαλλήσαντα»! εισαι παιδί σφυρί!
Dsk έγραψε:Προς «Ανώνυμος»: η λογική σου πάει την Ελλάδα πίσω. Για όλα τα προβλήματα, αυτό απαντόμε «αυτό εόναι το πρόβλημα???»
Δημήτρης έγραψε: Μα.. τέλος πάντων σε τι χώρα ζούμε…. που ο κάθε ένας κάνει ότι θέλει;;; Προχθές, στην Αγγλία, έπιασαν κάποιον που μέσα από ιστοσελίδα προέτρεπε σε βανδαλισμούς και ήδη πήρε 4 χρόνια φυλακή. Εδώ βλέπουμε τους παρανομούντες στην TV, και το συμβούλιο του δήμου… σύσσωμο.. να τους χειροκροτεί. Μου θυμίζει κάτι από ζούγκλα.
Μεσολογγίτης έγραψε: Ε δεν χάθηκε κι ο κόσμος για την χλωρίδα της Νατούρας.. Απο τα ίδια δεντράκια θα φυτευτούν και τέλειωσε το πανηγύρι. Το θέμα είναι με την αυθαιρεσία των εξουσιών. Μα, για σταθείτε. Αυτή δεν είναι δεδομένη στην Ελλάδα τα τελευταία 250 χρόνια; Τώρα θα αλλάξουμε; Προτείνω αποτεφρωτήριο εντός του χώρου, λύση στο θέμα των ομβρίων και να σταματήσουν οι λεονταρισμοί εκατέρωθεν!

Παρατηρείται μια τάση ειρωνίας που δηλώνει τη γενική απογοήτευση των πολιτών σχετικά με το τι μπορεί να αλλάξει στην Ελλάδα. Πάντα θα βρεθούν εκείνοι που θα φέρουν ως παράδειγμα την ήδη υπάρχουσα διαφθορά και άλλοι που θα δικαιολογήσουν κάθε παράνομη κατάσταση αρκεί να είναι των «δικών μας».
Το επεισόδιο της Γλυφάδας είναι μια μικρή έκφανση της διαφθοράς που καλλιεργείται από κάθε κύκλο, της εκκλησίας συμπεριλαμβανομένης και πρωτοστατούσης. Τι μπορεί να διδάξει αυτός ο αθεόφοβος οργανισμός και είναι μέρος του Υπ. παιδείας;;;;;;;;

Advertisements